Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek: Delårsrapport januari - juni 2021

Först halvåret i korthet.

Januari – juni 2021 (jämförelse med motsvarande period 2020 i parentes).

  • Rörelseresultatet uppgick till 536 mkr (527 mkr).
  • Räntenettot uppgick till 668 mkr (596 mkr).
  • Kostnaderna uppgick till 60 mkr (68 mkr).
  • Reserveringar för kreditförluster uppgick till 39 mkr, för motsvarande period2020 uppgick återföringarna 19 mkr.
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 14,5 % (16,1 %).
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,0 % (14.8 %).

Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating.

Ta del av hela delårsrapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.