Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek AB Bokslutskommuniké 2020

Året i korthet

Januari – december 2020 (jämförelsen i parentes avser 2019)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 012 mkr (965 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 1 191 mkr (1 050 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 135 mkr (101 mkr)
  • Inga kreditförluster under perioden, återföringarna uppgick till netto 27 mkr (+48 mkr)
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 14,5 % (16,9 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,5% (16,7 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating.
  • Ta del av hela bokslutskommunikén på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se