Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek AB: Bokslutskommuniké 2023

Året i korthet
Januari – december 2023 (jämförelsen i parentes avser 2022)

  • Rörelseresultatet uppgick till 702,9 mkr (854,2 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 913,0 mkr (1 196,1 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 221,1 mkr (249,9 mkr)
  • Netto kreditförluster 4,9 mkr avser återföringar av tidigare reserveringar. För motsvarande period 2022 uppgick reserveringarna till 2,0 mkr
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 7,4 % (9,6 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,0 % (19,5 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credt Rating. 

Ta del av hela bokslutskommunikéen på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se