Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek: Delårsrapport januari - juni 2022 samt ändringar i styrelsen

Först halvåret i korthet.

Januari – juni 2022 (jämförelse med motsvarande period 2021 i parentes).

  • Rörelseresultatet uppgick till 501 mkr (536 mkr).
  • Räntenettot uppgick till 635 mkr (668 mkr).
  • Kostnaderna uppgick till 127mkr (77 mkr).
  • Återföringar av reserveringar för kreditförluster uppgick till 16 mkr, för motsvarande period 2021 uppgick reserveringarna 39 mkr.
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 11,8 % (14,5 %).
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 % (16,0 %).

Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating.

Ta del av hela delårsrapporten på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf.

Förändringar i Danske Hypoteks styrelse
Danske Hypotek AB (publ) meddelar idag om förändringar i bolagets styrelse. På en extra bolagsstämma den 18 augusti 2022 valdes  Anna-Lena Axberger som ny styrelseordförande i Danske Hypotek AB. Anna-Lena Axberger efterträder därmed Johanna Norberg. Anna-Lena Axberger är vice vd för Danske Bank Sverige samt chef för Country Management Office i Sverige och har en lång och gedigen erfarenhet av bank- och finanssektorn.  

Styrelsen för Danske Hypotek utgörs nu av följande sju ledamöter; Anna-Lena Axberger,  ordförande och ledamöterna Anneli Adler, Kamilla Hammerich Skytte, Kim Borau, Kimberly Bauner, Kristina Alvendal och Robert Wagner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.